trekhaak
trekhaak
Home  |  FAQ  |  Veilig betalen  |  Actueel |  Winkelwagen
   
Merk  
Contact
 Automerken
Kies een automerk...
 Trekhaken
Vaste trekhaak
Afneembare trekhaak
Kabelsets
EU Normering
Overige producten
 Voor professionals
Inloggen
Registreren
 Service
Klantenservice
Track en Trace
Transport
Orderstatus
Laagste prijs garantie
Uw privacy
Alg. voorwaarden
Montagepartners
Herroepingsrecht
 Contact
Contact
Contactformulier
Home | Alg. voorwaarden

Alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De gebruiker wordt verzocht onderhavige Algemene Voorwaarden te lezen alvorens tot een bestelling over te gaan. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan. Trekhaakshop.be is lid van BeCommerce. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce gedragscode. De BeCommerce gedragscode beschermt uw belangen als consument. De gedragscode is beschikbaar op de volgende website http://www.becommerce.be.  

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van BeCommerce en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Identiteit van de ondernemer

Trekhaakshop.be
Bijsterhuizen 2104-F
6604 LG  Wijchen
Nederland

Tel: 03-500-9015 (Belgisch telefoonnummer, Nederlands gesproken)
Fax: 03-303-5215 (Belgisch faxnummer)

Email: info@trekhaakshop.be   

KvK: 09111856 (Kamer van Koophandel te Nijmegen, NL)
BTW: NL819000851.B01(Fiscaal nummer van de Staat der Nederlanden)

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met trekhaakshop.be.

 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door trekhaakshop.be schriftelijk is bevestigd.

 3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en garantiebepalingen door het enkele feit van het geven van een opdracht aan trekhaakshop.be en of het accepteren van een aanbieding van trekhaakshop.be.

 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de Voorwaarden en garantiebepalingen voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk is bevestigd.

Algemeen

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  

 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  

 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:  

  1. de prijs inclusief belastingen;  

  2. de eventuele kosten van aflevering;  

  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  

  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  

  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;  

  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;  

  7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van;  

  8. de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;  

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  

 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

  3. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping

Leveringsvoorwaarden Trekhaakshop.be

 1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.  

 3. Alle aanbiedingen van trekhaakshop.be zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden.

 4. Trekhaakshop.be heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

 5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 6. De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten trekhaakshop.be niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

 7. De levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via iDeal, Paypal, eenmalige machtiging en via creditcard.

 8. Wanneer u een bestelling plaatst, worden de volgende gegevens van u gevraagd: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres, wijze van betaling en eventueel rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Creditcardbetalingen lopen via iDeal. Uw creditcardgegevens blijven daarbij ook voor ons onzichtbaar. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay- out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. trekhaakshop.be beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal trekhaakshop.be de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

 9. Indien u bij ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling dient u telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. Ook kunt u contact met ons opnemen wanneer u klachten heeft van welke aard dan ook en wij handelen dit binnen 48 uur af.

Verzending

 1. Alle artikelen worden door DPD / UPS / GLS  op uw afleveradres bezorgd tenzij anders aangegeven.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Levertijd bedraagt maximaal 48 uur, dit is echter een indicatie en niet een exacte termijn. Trekhaakshop.be is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijd.

 4. Indien bij de aflevering blijkt dat uw order niet compleet is, dient u dit binnen 10 dagen schriftelijk aan ons te melden. Ná deze periode kunnen wij incomplete verzendingen niet meer in behandeling nemen.

Overschrijding leveringstermijn

 1. De uiterste leveringstermijn is 48 uur na ontvangst van de bestelling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.

 2. Indien een levering langer duurt dan 30 dagen mag de wederpartij zonder voorafgaande kennisgeving de koop ontbinden.

 3. Storingen in het bedrijf of dat van een der leveranciers, tengevolge van overmacht ( als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan trekhaakshop.be door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten) welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken, ontslaan trekhaakshop.be van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal trekhaakshop.be daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 3. Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt de consument alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de aangeboden levering via Trekhaakshop.be) onverwijld en in ieder geval niet later dan de wettelijke bedenktijd van 14 dagen,  te tellen vanaf de dag dat de ondernemer op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen terug. De consument wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij er door de consument uitdrukkelijk anderszins is ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

Uitoefening herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage Algemene Voorwaarden) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;  

  6. voor losse kranten en tijdschriften;

  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;  

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.  

 3. U heeft minimaal 1 jaar garantie op alle producten. Mocht een artikel beschadigd zijn bij ontvangst, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. Informeer ons tijdig via mail zodat wij zo snel mogelijk kunnen ruilen.

Aansprakelijkheid

 1. Trekhaakshop.be draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of bewuste roekeloosheid, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door trekhaakshop.be te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

Geschillen en klachten

 1. Eventuele klachten kunt u schriftelijk kenbaar maken aan: Intrastores B.V.,Postbus 1055, NL-6501 BB, NIJMEGEN.

 2. Trekhaakshop.be hanteert een termijn van 30 dagen voor het afhandelen van klachten. Indien deze termijn overschreden wordt, wordt u op de hoogte gesteld van de bewuste vertragingsduur.

 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce, www.BeCommerce.be.  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar BeCommerce gestuurd.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

 5. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Belgisch bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 6. Consument Kopers kunnen er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van trekhaakshop.be of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met trekhaakshop.be, voor te leggen aan het Comité van Toezicht van het Belgisch Direct Marketing Verbond, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan trekhaakshop.be heeft voorgelegd. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan trekhaakshop.be is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is trekhaakshop.be aan deze keuze gebonden. Wanneer trekhaakshop.be dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door trekhaakshop.be schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt trekhaakshop.be de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wegen van bindend advies.

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij trekhaakshop.be.


Versie maart 2015

Bijlage 1- Modelformulier voor herroeping / Downloads


- Herroepingsformulier downloaden (PDF)
- Algemene voorwaarden downloaden (PDF)

 
Trekhaak bestellen
Veilig online winkelen met BeCommerce!
Trekhaak
Vandaag voor 11.00 besteld? Morgen in huis! *
Veilig online winkelen met BeCommerce!
Intrastores B.V. | Bijsterhuizen 2104-F | 6604 LG | Wijchen | T: 03-500-9015 | E: info@trekhaakshop.be
© 2019  | Alle rechten voorbehouden